Crystal Clear Coöperatie


Contents

Inleiding/voorwoord.

Een schonere wereld, dat is waar wij, de Crystal Clear Coöperatie, naar streven. Een wereld waarin we allemaal schone lucht kunnen inademen en waarin we nog vele eeuwen goed en gezond kunnen leven.

Wij van de Crystal Clear Coöperatie willen graag voorop gaan in de trend naar een schoon en veilig milieu, daarom pakken we een, naar ons idee, grote vervuilende branche aan: de auto industrie. Auto’s zorgen voor veel uitstoot van de schadelijke stof CO2, ook wel bekend als koolstofdioxide, deze stof is schadelijk voor het milieu omdat het ervoor zorgt dat de terugkerende zonnestralen lastig weg kunnen uit onze atmosfeer. Dit proces wordt ook wel het ‘broeikaseffect’ genoemd. Hierdoor warmt de aarde op wat allerlei gevolgen heeft voor ons milieu en klimaat.

Don’t waste time! Our writers will create an original "Crystal Clear Coöperatie" essay for you

Create order

Het bedrijfsidee van de Crystal Clear Coöperatie is ontstaan na ergernis over de klimaattop die steeds weer word georganiseerd. Er worden veel mooie praatjes gehouden, maar uiteindelijk wordt er niks besloten. Na een brainstorm met het huidige managementteam van de Crystal Clear Coöperatie werd er besloten dat men nu zelf actie moet ondernemen. Hetgeen wat heeft geleid tot het ontstaan van ons bedrijf.

We willen bereiken dat auto’s minder tot geen uitstoot meer hebben van de schadelijke stof CO2. Het idee is dat alle auto’s die in de toekomst worden geproduceerd milieuvriendelijk zijn.

Hoofdstuk 1 Visie, Missie & Doelstellingen

Visie

In de toekomst zien we dat alle verbrandingsmotoren een filter hebben van de Crystal Clean Coöperatie en daardoor dragen we bij aan een meer leefbaar en schoner milieu.

Hierboven nog even ter verfrissing de visie opnieuw. We zullen het nu wat uitgebreider hebben over de visie. Dit doen we aan de hand van een aantal korte vragen die uiteindelijk allemaal dezelfde vraag beantwoorden: hoe zijn wij onszelf in de wereld van morgen?

– Hoe ziet onze omgeving er nu en in de toekomst uit?

Op het moment dat de Crystal Clean Coöperatie er in slaagt om van de grond te komen, het product te perfectioneren en we naambekendheid krijgen in geheel Nederland is het vrij simpel, onze omgeving begint klein en langzaam maar zeker bouwen we uit naar heel Nederland met onze filter specifiek gericht op de auto.

Naarmate we verder komen in de toekomst zullen we langzaam de filter gaan uitbreiden naar meerdere verbrandingsmotoren en zullen we tevens gaan kijken naar de mogelijkheid om onze filter buiten Nederland te brengen zodat we daar ook het milieu kunnen verbeteren en nieuwe klanten trekken aangezien de markt in Nederland steeds kleiner word als meer en meer auto’s onze filter hebben.

In de verre toekomst zien we dat we een multinational zijn met vestigingen in de hele wereld met filters voor op elke verbrandingsmotor.

– Wat willen we bereikt hebben, wat is onze toekomstige positie?

Deze deelvraag wordt voor een groot gedeelte al beantwoord in onze visie en missie. Wat wij willen bereiken is dat we voor elke verbrandingmotor een filter hebben die ervoor zorgt dat er geen CO2 uitstoot meer is.

Verder willen we bijdragen aan een schoner en meer leefbaar milieu hetgeen waarbij onze filters zeer goed bij kunnen helpen.

Onze toekomstige positie zien we als volgt:

De Crystal Clean Coöperatie is uitgegroeid tot een innovatie marktleider die na de goede introductie van de filter op alle verbrandingsmotoren gaat kijken naar de mogelijkheid tot parallellisatie in andere zeer milieu vervuilende branches.

– Hoe bereiken we de gewenste positie?

Dan is nu natuurlijk de hamvraag, hoe willen we dit bereiken en gaan verwezenlijken? Allereerst hebben we natuurlijk startkapitaal nodig om het bedrijf op te zetten en de nodige materialen aan te schaffen. Daarna moeten we contacten leggen met andere bedrijven om te kijken of zij onze filter kunnen produceren voor ons, mocht dit kunnen, dan gaan we kijken naar hoeveel het gaat kosten en of het dan niet voordeliger is om zelf een fabriek te bouwen. Als dit geregeld is word er gekeken naar subsidies op ons product om het zo goedkoop mogelijk te houden en gaan we de overheid informeren over ons product en ze overtuigen van de noodzaak om ons product te verplichten in elke nieuwe auto en de automobilist ook voordeel te geven omdat ze ons product gebruiken wat beter is voor het milieu.

Hier wordt de basis gelegd voor een breder imperium van de Crystal Clear Coöperatie. In het begin is het goed opletten dat we niet teveel uitgeven en ervoor zorgen dat we ons bedrijf goed van de grond krijgen. Hierna is een kwestie van uitbouwen en de positie behouden en verstevigen.

Missie

Wij bestaan om ervoor te zorgen dat de aarde schoner wordt en dat de levenskwaliteit van de bewoners ervan, nu en in de toekomst, beter wordt.

Ook nu ter herinnering de missie hierboven genoemd. We gaan nu ook op dezelfde manier als bij de visie de missie verder uitleggen. Aan de hand van een aantal korte deelvragen.

– Wie zijn we en wat doen we?

De leiding van de Crystal Clean Coöperatie bestaat uit een vijftal leden die het bedrijf sturen en leiding geven. We zijn constant bezig met het zoeken naar de beste manier om ons bedrijf te runnen. Verder proberen we allemaal goede input te leveren en positieve kritiek te leveren op anderen, we vullen elkaar aan.

Wat we doen is vrij simpel, door middel van ons product geven wij een bijdrage aan de levenskwaliteit van iedereen op aarde. Wij willen bereiken dat de aarde schoner is, schoner wordt en schoner blijft.

– Wie zijn onze klanten en welke behoeften vervullen wij voor hen?

In het begin zullen onze klanten vooral eigenaren zijn van nieuwe auto’s waarin de filter word geïnstalleerd. De behoefte die wij voor hun vervullen is dat ze met de gedachte kunnen rijden dat ze geen schade aanbrengen aan het milieu. Zíj zijn niet de oorzaak van de grote CO2 uitstoot die zo slecht is voor ons milieu.

Verder krijgen deze mensen waarschijnlijk ze korting op bepaalde belastingen omdat ze zo milieu vriendelijk rijden. Het is dus niet alleen de gedachte dat ze milieu vriendelijk bezig zijn die goed is, ze houden er ook daadwerkelijk wat aan over.

– Stakeholders, wat willen we betekenen en voor wie?

De stakeholders zijn belangrijk voor ons bedrijf, we willen graag inzicht op de invloed, wensen, triggers, motivatoren, zorgen, drempels etc. van alle partijen die van invloed zijn op het bedrijf.

Als je weet wat er speelt, kan je hierop anticiperen en zorgen dat er geen miscommunicatie is of iets anders wat voor problemen zorgt.

Deze partijen willen we graag te vriend houden omdat ze allemaal, op hun eigen manier, invloed hebben op de Crystal Clear Coöperatie. Dat houdt in dat we ze goed op de hoogte zullen houden en informeren en eventueel om raad zullen vragen zodat ze weten dat we ook aan hun denken en niet alleen aan onszelf.

– Normen, waarden en overtuigingen

Binnen de Crystal Clear Coöperatie vinden we het zeer belangrijk dat we onze instelling richting de opdrachtgevers en richting het personeel toetsen aan onze normen en waarden. Op deze manier zorg je ervoor dat je ontwikkeling van de medewerkers, de continuïteit van ons bedrijf en lange samenwerking met onze stakeholders waarborgt.

We zorgen ervoor dat we klantgericht zijn, werken aan een goede werk relatie met onze interne en externe klanten en ze tevreden houden.

Respect is van groot belang bij ons. We moeten elkaar respecteren en ook op die manier handelen, ook respecteren we onze mening en we moeten open staan voor de mening van anderen. Eendracht maakt macht als het ware.

Verder willen we naleven dat iedereen zich aan zijn afspraken houdt, iedereen bekwaam handelt, doet en denkt. Beter teveel communiceert dan te weinig,een goede communicatie is zorgt voor betere omstandigheden waarin men werkt.

Het belangrijkste, naar onze mening, is de samenwerking en het resultaatgericht werken. We maken realistische en uitdagende doelen, maar deze zijn behaalbaar als men goed samenwerkt en men gemeenschappelijk belang verkiest boven persoonlijk belang.

– Intenties en ambities: onze opdracht

Wij willen algemeen beschouwd worden als het eerste bedrijf dat daadwerkelijk wat deed aan de uitstoot van CO2 bij auto’s en zorgde voor een bewezen vermindering van het broeikaseffect in eerst Nederland en later op de gehele planeet.

Doelstellingen

De doelen die wij voor ogen hebben op korte termijn nog even ter herhaling:

– Binnen 5 jaar in nieuwe auto’s standaard onze filter laten installeren

– Zorgen voor goede communicatie zowel binnen als buiten het bedrijf

– Ons steentje bijdragen in de Kyoto doelstellingen en in een eventueel nieuw project[1]

We gaan deze doelen aan de hand van de SMART methode toelichten. SMART staat voor:

* Specifiek

* Meetbaar

* Acceptabel

* Realistisch

* Tijdgebonden

– Binnen vijf jaar in nieuwe auto’s standaard onze filter laten installeren

Specifiek

We willen bereiken dat binnen vijf jaar alle nieuwe auto’s die nieuw worden geproduceerd onze filter standaard hebben ingebouwd.

Hierbij zijn een aantal partijen betrokken, met name overheid, fabrieken en de Crystal Clear Coöperatie zelf.

Het is de bedoeling dat de Crystal Clear Coöperatie de filters zelf produceert of dit gaat uitbesteden naar een derde. Waarna ze worden getransporteerd naar de desbetreffende fabriek waar de filter word ingebouwd in de auto.

Wanneer dit gebeurd is zeer ruim. Allereerst moeten er verschillende zaken worden geregeld met overheid / binnen ons bedrijf zelf / logistiek en met de autofabrieken. Vandaar dat het ons doel is om dit binnen vijf jaar te realiseren.

We willen dit doel bereiken omdat het ons ideaal is om zo snel mogelijk wat te doen aan het milieu en de leefbaarheid op aarde.

Meetbaar

We moeten natuurlijk weten wanneer we dit doel hebben bereikt, hoe gaan we het meten? Er moet een systeem/methode zijn om te bepalen wanneer ons doel is bereikt.

Bij dit doel is het vrij simpel, op het moment dat alle nieuw geproduceerde auto’s binnen een periode van vijf jaar de filter hebben is het doel bereikt.

Acceptabel

Alle doelen zijn in overleg gemaakt, het is dus voor iedereen acceptabel en volkomen helder wat ieder doel opzicht betekend en er is voldoende draagvlak onder de werknemers.

Realistisch

Wij van de Crystal Clear Coöperatie gaan ervan uit dat dit doel realistisch is. Het is een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen. Wij zijn ervan overtuigd dat alle betrokkenen de capaciteiten, de middelen en de kennis hebben om dit doel te bereiken. Het is geen makkelijk doel, het is een uitdaging. Maar met de juiste mensen op de juiste plaats is het een haalbaar doel.

Tijdsgebonden

De activiteiten om dit doel te behalen starten op het moment dat de Crystal Clear Coöperatie officieel wordt opgericht en word beëindigd op het moment dat het doel is bereikt.

– Zorgen voor goede communicatie zowel binnen als buiten het bedrijf

Specifiek

We willen bereiken dat we zowel binnen als buiten ons bedrijf een goede strakke communicatie hebben. Hierbij is al het personeel van de Crystal Clear Coöperatie betrokken en de contactpersonen van de bedrijven waarmee wij samenwerken. Deze doelstelling word vooral op de werkvloer zelf uitgevoerd en gaat direct van start bij de officiële oprichting van ons bedrijf. Dit doel willen we bereiken omdat een goede communicatie de basis is van een goede samenwerking en werksfeer, je moet weten wat je aan elkaar hebt.

Meetbaar

Dit doel is goed meetbaar, op het moment dat er mis communicatie is of iets dergelijks dan weet je dat het doel niet bereikt is. Verder is dit doel niet iets waarvan je kan zeggen dat het op een bepaald moment is behaald, het is een blijvend doel. In de startsituatie is het waarschijnlijk nog vrij makkelijk om dit te realiseren, maar naar mate we verder komen word het lastiger om goed te blijven communiceren omdat er steeds meer werknemers komen.

Acceptabel

Ook dit doel is in overleg gemaakt, het heeft dus voldoende draagvlak. Vooral omdat iedereen afzonderlijk er profijt van heeft bij goede communicatie. Op het moment dat de communicatie strak en vlot loopt is het makkelijker om afspraken te maken en goed samen te werken.

Realistisch

Eigenlijk vinden we dat goede communicatie een van de normaalste zaken binnen het bedrijf moet zijn en dat iedereen gewoon uit zichzelf alles goed door communiceert. Maar in de praktijk is gebleken dat het nog wel is lastig kan zijn en dat sommige zaken daarom te laat worden behandeld of helemaal niet omdat niet iedereen op de hoogte is. Daarom is het een doel geworden van ons.

Juist omdat we van goede communicatie een doel hebben gemaakt zijn we ervan overtuigd dat het een zeer realistisch doel is wat zeker haalbaar en realistisch is.

Tijdsgebonden

Zoals we eerder bij deze SMART analyse lieten doorschemeren heeft dit doel wel een start datum maar geen einddatum. Er kan nooit worden gezegd dat het ‘klaar/behaald’ is. We kunnen wel zeggen dat de communicatie goed en strak is maar er kan geen duidelijke eind datum worden gegeven.

– Ons steentje bijdragen in de Kyoto doelstellingen en in een eventueel nieuw project

Specifiek

Bij dit doel willen we bereiken dat we als een ware een soort ‘boost’ geven aan een nieuw project. De Kyoto doelstellingen lopen in 2012 af en dan is ons product, naar alle waarschijnlijkheid, nog niet op de markt waardoor we dan nog niet kunnen bijdragen aan de doelstellingen. Als ons product ná 2012 word geïntroduceerd kunnen we wel bijdragen aan nieuwe doelstellingen met betrekking op vermindering van de CO2 uitstoot. We moeten er wel rekening mee houden dat we pas in de verre toekomst op wereldniveau er wat aan kunnen doen omdat we in het begin nog niet de capaciteiten hebben om op zo’n grote schaal te produceren/exporteren etc. Dit is ons meest gewaagde doelstelling dus alles is belangrijk en details zijn van levensbelang. Dit doel willen we bereiken omdat we daadwerkelijk wat willen doen aan de levenskwaliteit van mens en dier op aarde en dat kan niet als je alleen in Nederland actief bent.

Meetbaar

Anders dan bij de andere doelen van ons is dit doel wel degelijk goed meetbaar. Met de techniek van tegenwoordig kan je precies berekenen of we helpen bij het terugdringen van de CO2 uitstoot en zoja, hoeveel we helpen. De startsituatie is de huidige situatie, zonder filter en de eindsituatie is het punt waarop alle verbrandingsmotoren een filter hebben. Dit is op een zeer lange termijn.

Acceptabel

In dit geval geld de A bij ons meer als Actiegericht en Activerend. Het is duidelijk waar het doel voor staat en er is veel voor nodig om dit doel te behalen. Daarom hebben we ervoor gekozen om het op deze manier te benaderen omdat we zonder de positieve / gemotiveerde inzet van ons personeel en onszelf dit doel niet kunnen halen.

Realistisch

Een vervolg op acceptabel. Dit is verruit ons meest gewaagde doel en we gaan er alles aan doen om dit doel te realiseren. Met de juist mensen op de juiste plaats, met de kennis, de capaciteiten, de middelen, de bevoegdheden en bovenal met de goede wil om het doel te halen achten wij dit doel mogelijk op de lange termijn. We moeten als het ware van klein naar groot werken en niet teveel willen in het begin.

Tijdsgebonden

Zoals eerder gezegd is dit ons meest grote en meest belangrijke doel. Daadwerkelijk iets bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit op aarde.

Aangezien dit op de lange termijn is is het lastig om er precieze data aan te geven. We moeten als het ware van klein naar groot werken en langzaam ga je naar het punt waarop je kan uitbreiden en dan bereik je een steeds groter publiek.

1. Strategie

We gaan de strategie verder uitleggen aan de hand van een SWOT analyse. In het andere deel staat alleen de strategie in het kort en hier zullen we het bekijken vanuit de: Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Vertaald: onze sterke punten, zwakke, onze kansen en bedreigingen.

We beginnen met onze sterke punten.

Wij vinden dat we een aantal sterke punten hebben. Ons meest sterke punt is natuurlijk de filter. Het is een product dat nog niemand heeft, we boren een nieuwe markt aan waardoor we, op dit moment, geen concurrentie hebben. Hierdoor krijgen we een groot marktaandeel en grote naamsbekendheid, hetgeen wat alleen maar gunstig is voor je bedrijf. Verder is het feit dat ons product milieu vriendelijk is ook een sterk punt aangezien dat een ‘hot item’ is en het ook ons doel is om milieu vriendelijk te zijn.

Uiteraard hebben we ook onze zwaktes. Aangezien het een nieuw product is is onze kennis en vaardigheden nog niet optimaal, hier moeten we nog aan werken. Verder zijn er nog geen productie middelen om onze filter te produceren dus daar moet ook nog aan gewerkt worden. Verder zijn we allemaal vrij nieuw en jong en hebben dus geringe ervaring in het ondernemerschap.

Als bedrijf hebben we ook een aantal goede kansen om het nog beter te maken. Wel moeten we dan rekening houden dat we hierbij al op de lange termijn kijken. We beginnen natuurlijk met de filter op auto’s en het uiteindelijke doel is om het op alle verbrandingsmotoren te krijgen. We kunnen dus nieuwe klanten werven en eventueel ook inspelen op behoefte van (nieuwe)klanten.

Verder kunnen we om de kosten te drukken misschien in de toekomst onze productie verplaatsen naar een laag-loonland.

Verder komen er steeds meer landen bij de EU dus we hebben ook een zeer brede basis om te beginnen met exporteren als we daar aan toe zijn.

Net zoals ieder bedrijf hebben we ook bedreigingen. Onze voornaamste bedreiging zijn substitutie goederen. Met name de elektrische auto speelt hierin een grote rol, deze rijd ook milieu vriendelijk en kan dus ook worden gekozen als nieuw vervoersmiddel. Verder gaat het op het moment slecht met de economie en dat is ook iets waar we rekening moeten houden. Een andere bedreiging kan ook nog zijn dat de wet- en regelgeving in ons nadeel veranderd.

2. Bedrijfsconcept

Allereerst de vraag, op wie gaan we ons richten? Wie is/zijn onze doelgroep? Het is natuurlijk van belang dat we weten op wie ons bedrijf is gericht en goed te analyseren wat de wensen en eisen zijn van onze doelgroep.

In het begin van ons bedrijf is onze doelgroep simpel: de automobilisten van nieuwe auto’s. Dit omdat we van plan zijn om onze filter in alle nieuwe auto’s binnen vijf jaar standaard te laten instaleren. Als we dit hebben verwezenlijkt gaan we onze filter uitbreiden, onze uiteindelijke visie is een filter op alle verbrandingsmotoren.

Waar gaan we onszelf vestigen? Vanuit de strategische positie van Nederland als doorvoer land leek het ons handig om vlak bij een plaats te zitten die goed te bereiken is en die aangesloten is op het grote wegennet. Onze keus is daarom op Rotterdam gevallen vanwege de Rotterdamse haven en de goede aansluiting op spoor/water/weg. Verder in het verslag zal hier meer inhoudelijk op worden ingegaan.

Wat voor product bieden we nou precies aan?

In feite is het vrij simpel. Je moet onze filter zien als een soort zeef. Onze zeef is op zo’n manier gemaakt dat het lukt om alle CO2 die de auto/verbrandingmotor uitstoot op te vangen en op die manier komt het niet in onze atmosfeer, wat schadelijk is en wat zorgt voor versterking van het broeikaseffect.

Nu is natuurlijk de vraag, wat gebeurd er met de gefilterde CO2? Hier hebben we ook iets op bedacht. De gefilterde CO2 komt in een soort speciale opvang terecht en in die opvang word het samengeperst zodat je lang kan rijden. Op je dashboard zit een metertje en die geeft aan wanneer deze tank geleegd moet worden. Daarvoor kan je naar het benzinestation waar je een speciale plug op de tank kan aansluiten waarna je hem kan legen. De verwachting is dat je ongeveer 4 á 5 volle tanken, verschild per auto, kan rijden zonder hem te hoeven legen.

De CO2 in de tank die overblijft is niet alleen afval, het kan worden gerecycled. Tegenwoordig kan het worden verwerkt in asfalt en er zijn plannen om het in oude / lege gasvelden te pompen diep onder de grond.

Hoofdstuk 2 Marketingplan

Welk product wordt er aangeboden?

Ons bedrijf heet: “Crystal Clean” en wij hebben een filter ontworpen die alle schadelijke uitgestoten stoffen absorberen en met name koolstofdioxide. De reden dat wij deze koolstofdioxide filter ontworpen hebben heeft alles te maken met het versterkte broeikaseffect. Het milieu is namelijk zeer actueel en er zijn veel mensen die graag een steentje willen bijdragen aan een beter milieu. Zo bestaan er al veel CO2 zuinige producten, maar deze producten vallen in het niets vergeleken met de Crystal Clean Filter. Wij garanderen jullie dat dit een revolutionair product is op de markt.

Waarom zijn wij uniek?

Er bestaan al veel soorten Co2 zuinige auto´s, denk hierbij aan hybride auto´s en auto´s die rijden op stroom (door middel van accu´s). Helaas stoten deze producten nog steeds koolstofdioxide uit. Auto’s die rijden op stroom stoten zelf geen koolstofdioxide uit maar, de manier hoe stroom gewonnen wordt is onder andere door kolencentrales en iedereen weet dat dit de grootste vervuilers van het milieu zijn. Het concept van hybride is geniaal, maar bij een bepaalde snelheid schakelt de elektrische motor over op de verbrandingsmotor. Het gevolg is dat deze motor gewoon weer koolstofdioxide uitstoot. De Crystal Clean Filter absorbeert alle uitgestoten koolstofdioxide er is dus geen sprake meer van Co2 uitstoot. Het is de eerste filter die aan te sluiten is op iedere auto en het brandstoftype is daarbij niet van belang. Hoe absorbeert de filter alle uitgestoten koolstofdioxide? Door middel van kristallen die in de filter verwerkt zijn. Bij een verbrandingsmotor is zuurstof nodig en er ontstaat koolstofdioxide en water, als er water bij de kristallen komt absorbeert het koolstofdioxide en er blijft dan alleen maar zuurstof over.

DESTEP (of een soortgelijke) analyse.

De Destep analyse bestaat uit demografische, economische, sociaal/culturele, technologische, ecologische en politiek/juridische factoren. Hieronder zal ik alle factoren stuk voor stuk toelichten.

1. Demografische factoren.

Laten we beginnen bij demografische factoren, demografische factoren staat voor de kenmerken van de bevolking die wij willen bereiken. De doelgroep die wij willen bereiken zijn alle automobilisten met een auto. Wij richten ons dan op de personenvoertuigen. Wij een filter hebben ontwikkelt die je op iedere auto met een verbrandingsmotor kan installeren. Er is alleen in Nederland al een doelgroep van: [2]. 7 542 331 Totaal personenauto’s, maar hieronder vallen ook de elektriciteitsauto’s. Denk bij elektriciteitsauto’s vooral aan hybriden, want deze zijn het sterkst ontwikkelt. Auto’s die volledig rijden op elektriciteit zijn nog steeds onderontwikkelt en rekenen wij niet mee tot elektriciteitsauto’s.

2. Economische factoren.

Bij economische factoren kijken wij naar de economische groei, ofwel het juiste moment om op de markt in te spelen. Eigenlijk maakt het bij ons product niet veel uit wanneer op de markt in te spelen, want wij hebben als doel om de filter zo goedkoop mogelijk te maken. Wij willen ons product uiteindelijk ook gedeeltelijk of geheel laten subsidiëren door de overheid. Ik zal nu twee scenario’s bespreken: Lage economische conjunctuur en Hoge economische conjunctuur.

Lage economische conjunctuur.

Bij een lage economische conjunctuur zullen veel mensen op hun geld letten (de kleintjes) en zullen hierdoor zeker geen grote investeringen maken. Als mensen geld kunnen besparen zullen zij dit graag doen. Bijvoorbeeld in 2012 komt er een nieuwe regeling voor auto’s de kilometerheffing. Bij kilometerheffing wordt er gekeken naar de Co2 uitstoot per kilometer. Er gaan op dit moment geruchten dat er op hybride auto’s waarschijnlijk geen kilometerheffing meer komt, omdat de auto’s minder Co2 uitstoten. Maar bij onze filter komt er helemaal geen koolstofdioxide meer uit de auto. Dus als mensen deze Co2 filter aanschaffen kun je een hoop geld besparen, het aanschaffen van een Crystal Clean tank is dus letterlijk een financierbare investering met een hoop voordelen.

Wat moeten wij dus gaan regelen:

– Subsidie voor de Co2 Filter (installatie kosten)

– Afschaffen Kilometerheffing voor mensen die een Crystal Clean Filter aangeschaft hebben.

– Subsidiëring voor onderzoeken naar een nog betere ontwikkeling van de Crystal Clean Filter.

Hoge economische conjunctuur.

Bij een hoge economische conjunctuur wordt er veel geld uitgegeven, dit gaat gepaard met een economische groei. Als er meer geld overblijft zullen meer mensen geld uitgeven aan producten, waar ze bij een lage conjunctuur nooit aan uit zouden geven. Ze worden meer bewust van het milieu en zullen eerder een steentje bijdragen aan een schoon en beter milieu. Toch blijft het principe bij een hoogconjunctuur hetzelfde als een laag conjunctuur, als men geld kunt besparen zullen zij dit zeker doen.

Kortom:

Ons product heeft een positieve vooruitzicht bij zowel een negatieve economische groei als een positieve economische groei. Bij een negatieve economische groei zullen mensen toch ook met de auto naar hun werk moeten rijden en eerder geneigd zijn om te letten op de kleintjes (geld uitgaven). Als mensen dan iets kunnen besparen of ergens korting op kunnen krijgen zullen zij dit zeker doen. Ook bij een positieve economische groei zijn mensen ook niet beroerd om een steentje bij te dragen aan een beter milieu. Daarbij komt dat bij een positieve economische groei men wel eerder geneigd is om investeringen te doen dan bij een negatieve economische groei.

3. Sociaal-culturele factoren

De Crystal clean filter heeft als doel een breed publiek voor zich te winnen ongeacht het Sociaal-culturele achtergrond. Voor mensen die minder economische gesteld zijn wordt deze filter ook financierbaar en is zeker voor hun de moeite waard. De meer economische gestelde mensen pronken graag met milieu vriendelijke producten (bijvoorbeeld Filmsterren). In Amerika heeft tegenwoordig iedere filmster een hybride auto in zijn/haar bezit, om het goede voorbeeld te geven. En hun economische gesteldheid te laten zien (goede reputatie te behouden). Kortom ons product is voor alle sociale lagen bereikbaar en financierbaar. Het zit ook in de Amerikaanse cultuur om te pronken met hun rijkdom en zij vinden een goede reputatie erg belangrijk. Ook staan Amerikanen erom bekend dat ze graag willen dat iedereen weet wat voor goede daden hun verrichten. Wij Europeanen zijn hier een stuk nuchter op dat gebied, maar Europeanen zijn best bereid een steentje bij te dragen aan een beter milieu. Helemaal als dit gepaard gaat met financiële economische voordelen.

4. Technologische factoren

Technologische factoren zijn factoren op het gebied van technologische ontwikkeling, er heerst op dit moment een gigantische vraag naar Koolstofdioxide zuinige auto’s. Dit komt vooral door de kilometerheffing die vanaf 2012 ingevoerd gaat worden die gebaseerd is op de koolstofdioxide uitstoot van auto’s. Er zijn gigantisch veel methodes ontwikkelt zoals: Hybride auto’s en Elektrische auto’s. Bij al deze voorgaande ontwikkelingen zijn er wel nadelen verbonden.

Hybride auto’s

Deze auto heeft twee motoren, namelijk een elektrische motor en een verbrandingsmotor en bij een bepaalde snelheid schiet de auto van de elektrische motor over op de verbrandingsmotor. Bij de verbrandingsmotor wordt er weer gewoon koolstofdioxide uitgestoten. De auto stoot in feite alleen geen koolstofdioxide uit als hij in een file rijdt. Tevens hoor je deze auto niet aankomen als de auto op de elektromotor rijdt. Dus er wordt bij deze auto wel minder koolstofdioxide uitgestoten dan bij een auto met alleen één verbrandingsmotor, maar er wordt nog steeds koolstofdioxide uitgestoten.

Elektrische auto’s

Elektrische auto’s zijn onze grootste concurrenten, omdat deze auto’s totaal geen koolstofdioxide uitstoten. Ze maken net als hybride auto’s geen herrie dat kan een voordeel zijn, maar tevens een nadeel. Je hoort namelijk deze auto niet aankomen en dit kan gevaarlijk zijn vooral voor kinderen en ouderen. Maar het heeft ook een voordeel, want het is lekker rustig en je hebt geen last van geluidsoverlast. Daarnaast als er elektriciteit gewonnen wordt door duurzame energiebronnen zoals wind, water en zonne-energie komt er ook geen Co2 vrij. Ik zal eerlijk zijn dit is een fantastisch idee, maar er zijn een hoop problemen hierbij betrokken zoals: de accu´s die voor de auto’s worden gebruikt kun je vergelijken met een Laptop accu. Er wordt dan niet één accu gebruikt, maar duizenden. Iedereen weet ook dat accu’s niet oneindig meegaan, deze zullen ook weer vervangen moeten worden. Ook wegen duizenden van deze accu’s een hoop gewicht en dit zal de infrastructuur niet veel goeds doen.

5. Ecologische factoren

Bij ecologie wordt er gekeken naar economie en duurzaamheid. Dit product is ontwikkelt om rekening te houden met de natuur. De Crystal Clean Filter absorbeert alle uitgestoten koolstofdioxide die bij de verbrandingsmotor van de auto ontstaat. Kortom door middel van dit product wordt er rekening gehouden met de natuur en dat is revolutionair aangezien je gewoon kunt autorijden zonder dat je koolstofdioxide en andere schadelijke stoffen uitstoot.

6. Politiek / juridische factoren

Natuurlijk zijn er bij een project een juridische factoren en politieke factoren betrokken. Dit punt wordt verder in het werkstuk compleet uitgewerkt en verder op dit juridische gedeelte in te gaan is slechts een herhaling van tekst. Ik zal alvast een schematische weergave geven op welke punten wij gaan kijken:

Politieke factoren:

– Mogelijke subsidiëring voor productie

– Mogelijke subsidiëring voor consumenten

Juridische factoren:

– Patenten en octrooien

– KEMA keurmerken en milieu merken

– Veiligheidsvoorschriften

– Rechtsvormen

– Vergunningen

 Afnemersanalyse, doelgroepkeuze.

periode van 2008 – 2012. De kilometerheffing wordt pas in 2012 ingevoerd, natuurlijk hopen wij dat dit helemaal een stimulans wordt voor automobilisten om onze filter aan te schaffen. De kilometerheffing wordt namelijk ingevoerd op koolstofdioxide uitstoot. De reden dat wij deze doelgroepkeuze hebben gemaakt is, omdat alle automobilisten (inclusief wijzelf) allemaal gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor het versterkte broeikaseffect. En hoe kan je beter zo’n mondiaal probleem aanpakken dan met de gehele wereld bevolking?

Concurrentieanalyse, wie, welke producten/diensten, reclame

e.d.

Op de markt waar wij actief willen zijn verschillende bedrijven actief, ieder met zijn eigen innovatieve ideeën. Welke concurrenten zijn er op Co2 zuinig gebied?

1. Hybride auto’s.

2. Elektrische auto’s

1. Hybride auto’s.

Wat is het?

Een hybride auto is een auto met twee verschillende motoren erin, namelijk een verbrandingsmotor en een elektrische motor. Deze motor start met elektriciteit, maar bij een bepaalde snelheid schakelt deze motor automatisch over op benzine(/dieselhybride). Hybride auto’s zijn het meest effectief in een file, omdat je hier veel stilstaat en langzaam rijdt waarbij je alleen maar de elektriciteit verbruikt en geen Co2 uitstoot. Wanneer de motor overschakelt op het verbrandingsmechanisme laadt de elektrische motor weer op.

Voordelen

1.

Auto’s met hybride motoren erin gebouwd zijn over het algemeen goede kwaliteit auto’s. Voorbeelden van hybride auto’s zijn: Honda Civic,Toyota Prius, Mercedes Benz S400, Lexus GS 450h Executive.

2.

Als je vaak in de files terecht komt rij je in feite het zuinigst. Een ander voordeel van elektrische motoren is dat de auto erg snel accelereert.

3.

Daarnaast is de elektrische motor voor hybride auto’s geluidloos en dat is een voordeel, want je hebt geen last van geluidsoverlast.

Nadelen

1.

Er is slechts een beperkte keuze uit hybride auto´s, want niet ieder merk heeft auto´s met een hybride motor. Ik vind bijvoorbeeld zo’n Toyota Prius net een hondenhok, bij zo’n auto krijg ik nou niet het gevoel van passie of stijl.

2.

Ook rij je het zuinigst wanneer je in de file staat, maar wie staat er nu graag in de file om brandstof te besparen?

3.

Daarnaast als je op de verbrandingsmotor rijdt is de auto helemaal niet zo zuinig, over het algemeen is een diesel motor nog zelfs zuiniger.

Op dit moment wordt er veel reclame gemaakt voor hybride auto´s, want het milieu is op dit moment zeer actueel en is voor producenten ook nog eens big business. Hybride auto´s hebben een voordeel op de aanschafkorting van een hybride auto, het gaat hier dan om de BPM en tevens wordt de auto bij wegenbelasting ingedeeld als personen auto Co2 zuinig. Waarbij de bestuurders nu al financieel een groot voordeel kunnen halen.

Promotie hybride.

De promotie rond hybride auto’s komt voornamelijk via de media: TV, Krant en Internet. Zij weten dus op een groot publiek in te spelen via deze media. Daarnaast weet de overheid ook de hybride auto’s te promoten door verschillende financiële zoals BPM korting en lagere wegenbelasting, ook zijn er al plannen gemaakt om waarschijnlijk de KM heffing (in 2012) te schrappen. De reden hiervoor is, omdat de kilometerheffing gebaseerd is op koolstofdioxide uitstoot. Ik heb gekeken of er daadwerkelijke sterke stijging is ontstaan in de loop der jaren en heb de volgende statistieken gevonden. Zie de volgende pagina voor de statistieken.
Hybride personenauto’s naar tenaamstelling op 1 januari

Hybride personenauto’s naar tenaamstelling op 1 januari

[4]“Ook het aantal hybride auto’s in particulier bezit is het afgelopen jaar verder gegroeid: van 7,8 duizend naar 11 duizend. Particulieren profiteren van een hoge korting op de aanschafbelasting (bpm) voor zuinige auto’s. Daarnaast betalen ze aanzienlijk minder motorrijtuigenbelasting”.

Verklaring sterke groei 2008 – 2009.

De hybride auto’s zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid vooral in 2008 – 2009, daarnaast zijn ze ook populair als bedrijfsauto. Ik citeer uit dezelfde bron een stuk tekst die de sterke stijging verklaart van ‘op naam bedrijf’ 2008 – 2009. [5]“Sinds 1 januari 2008 geldt voor zeer zuinige zakenauto’s een lagere fiscale bijtellingvan 14 procent. Standaard is de bijtelling 25 procent. De populariteit van hybride auto’s voor zakelijk gebruik is daardoor toegenomen. Inmiddels staat meer dan de helft van de auto’s met een hybride aandrijving op naam van een bedrijf. Van de auto’s met een conventionele motor is dat 12 procent” In feite zijn deze hybride auto’s gepromoot door de overheid en ik zie niet in waarom ons idee dan niet gepromoot zou kunnen worden door middel van fiscale voordelen.

Doelgroepkeuze

Hybride auto’s zijn in de mode, het zijn namelijk degelijke auto’s die goed te financieren zijn. Vooral de Amerikanen pronken graag met hun Hybride auto’s, het is voor hun namelijk een soort statussymbool. Het wordt daar dus veel verkocht voor (filmsterren) mensen die financieel welgesteld zijn. De trend is dus in Amerika gezet voordat het bij Europa insloeg. Ik ga nu kijken naar welke doelgroep In Nederland het een populaire auto is door middel van statistieken van CBS.

[6] “Drie kwart van de hybriden in particulier bezit staat op naam van 50-plussers. Van de eigenaars van reguliere auto’s is het merendeel juist jonger dan 50 jaar. Dit hangt mogelijk samen met de relatief hoge nieuwprijs van hybriden. Omdat dit type auto nog maar kort op de markt is, zijn er bovendien nog maar weinig goedkopere tweedehandexemplaren voorhanden”.
Hybride personenauto’s in particulier bezit naar leeftijd eigenaar, 1 januari 2009

Hybride personenauto’s in particulier bezit naar leeftijd eigenaar, 1 januari 2009

Mogelijke reden van leeftijd eigenaar hybride auto’s.

Er zijn geen concrete redenen waarom deze leeftijdscategorie deze hybriden auto’s kopen, maar ik heb wel een aantal vermoedens.

1. De merken die hybriden motoren maken zijn kwaliteitsauto’s.

2. Ouderen willen liever betrouwbaar dan sportief.

3. Financieel voordeel BPM en goedkopere wegenbelasting

Dit is een logische redenering aangezien ouderen liever goedkoop, betrouwbaar en comfortabel rijden. Jongeren rijden liever in een stoere opvallende auto, die duurder is in onderhoud, wegenbelasting en in verbruik.

2. Elektrische auto’s

Wat is het?

Ten eerste wil ik even duidelijk maken dat elektrische auto’s iets totaal anders is dan hybride auto’s, want sommige mensen gaan ervan uit dat hybride een elektrische motor hebben per direct een elektrische auto is. Elektrische auto’s zijn één van de belangrijkste concurrenten die er zijn, want deze auto’s rijden ten eerste niet op benzine maar op elektriciteit. Ten tweede stoten elektriciteitsauto’s geen koolstofdioxide uit. Dit klinkt geweldig, maar er zitten altijd addertjes onder het gras. Elektrische auto’s kennen namelijk vele voordelen en nadelen die ik vervolgens ga opsommen.

Voordelen

1.

Elektrische auto’s stoten geen koolstofdioxide uit, want de auto heeft een elektrische motor en geen verbrandingsmotor.

2.

Met elektrische auto’s ben je daar helemaal onafhankelijk van fossielen brandstoffen zoals LPG, Diesel en Benzine.

3.

Elektrische auto’s zijn fluisterstil, dus geen geluidsoverlast meer.

4

Naast dat elektrische auto’s geen koolstofdioxide uitstoten, stoten ze ook geen andere schadelijke stoffen uit.

5

Je hoeft geen wegenbelasting en je krijgt een flinke BPM korting bij aanschaf en gebruik van de auto.

6

Elektrische auto´s worden niet snel afgeschreven in waarde.

Nadelen

1.

Elektrische auto’s bestaan uit laptop accu’s en raken snel leeg. Je kunt er dus niet ver mee rijden.

2.

De elektriciteit wordt gewonnen door o.a. kolencentrales en zorgt voor Co2 uitstoot. Als de elektriciteit gewonnen wordt door duurzame energiebronnen zijn de auto’s echt Co2 zuinig.

3.

Fluisterstille auto’s zijn stil en tevens gevaarlijk, want je hoort de auto’s niet

aankomen.

4.

Auto’s die bestaan uit laptop accu’s en zijn dus erg zwaar, dit leidt tot verzakkingen op het wegdek en is slecht voor het infrastructuur.

5.

Elektrische auto’s zijn erg duur in aanschaf.

6.

Op dit moment geringe keuze uit elektrische auto’s.

Promotie rond elektrische auto’s.

Op dit moment staan elektrische auto’s nog te veel in hun kinderschoenen en zijn nog te onderontwikkelt. Daarnaast zijn er op dit moment ongeveer 5 elektrische auto’s te koop die zeer exclusief zijn en niet voor iedereen betaalbaar. Er is op dit moment weinig – tot geen promotie rond elektrische auto’s, maar ik denk persoonlijk dat het wel een poosje gaat duren voordat elektrische auto’s hun opmars gaan maken.

Conclusie.

Elektrische auto’s zou een uitkomst kunnen zijn in de toekomst, maar op dit moment zijn de elektrische auto’s nog te onderontwikkeld. Het is dus geen uitkomst en er zijn op dit moment nog teveel auto´s met een verbrandingsmotor die verder ontwikkeld zijn dan elektrische auto’s. Kortom de nadelen wegen te zwaar op tegen de voordelen, de elektrische auto’s staan nog te ver in hun kinderschoenen.

Bedrijfstakanalyse

Marktfactoren

Marktomvang

Het aantal hybride auto’s dat verkocht worden stijgt. In 2005 hadden minder dan 2.500 mensen een hybride auto, terwijl in 2008, 11.000 mensen een hybride auto hadden. Dit aantal is in 2009 verdubbelt, volgens het CBS. Er is dus aanzienlijk een grote vraag naar auto’s die weinig Co2 uitstoten, die alleen grote lijkt te worden.

Dit is alleen maar gunstig voor ons want de Crystal Clean Filter, zorgt ervoor dat auto’s geen Co2 uitstoten. Dit belooft veel voor de kansen die we hebben op de markt. Dit puur omdat de markt alleen al omdat pas in de begin fase zit.

Co2 uistoot tegen te gaan. Er zijn 942 miljoen auto’s op de wereld, die allemaal Co2 uitstoten.
Dit aantaal wordt alleen maar meer, dus is het handig om auto’s te ontwikkelen, die minder Co2 uitstoten. Hybride auto’s stoten minder Co2 uit en zijn de dus minder schadelijk, voor het milieu.

De producenten van deze auto’s krijgen subsidies, en de gebruikers krijgen korting op hun bpm.

Het is dus zeer logisch dat deze markt aan het groeien is als je bedenkt dat er elke dag auto’s worden geproduceerd worden.

Productlevenscyclus

Er zijn 4 fases in een product levenscyclus: Introductie, groei, rijpheid en terugval.

Ons product is nog nergens geïntroduceerd, maar aan de hand van de marktontwikkeling van de
Hybride auto’s kan er een hoop worden afgeleid. Sinds de hybride auto’s zijn geïntroduceerd

worden er steeds meer verkocht. Ons product is schoner dan de hybride, het is betaalbaar, ·en toepasbaar op elk motorrijtuig. Dus er wordt verwacht dat Crystal Clean Filter het beter zal doen
dan de Hybride auto.

Conjunctuur

De Crystal Clean Filter is waarschijnlijk niet erg conjunctuur noch seizoensgevoelig. Omdat het uiteindelijk ervoor zorgt dat automobilisten goedkoper uit zijn.

Aankopen doen om in de toekomst te besparen gebeurt altijd en is niet afhankelijk van de

Conjunctuur.

Concurrenten:

Omdat idee achter de Crystal Clean Filter al bestaat maar het product er nog niet is, is er eigenlijk geen concurrentie op de markt. Het idee is Co2 op motorrijtuigen reduceren, 2 producten zijn er redelijk in geslaagd dit te doen. Dit zijn Hybride en volledige elektrische auto’s. De Hybride auto’s hergebruiken als het ware de energie die vrij komt als de auto’s rijden en de auto’s remmen. Volledige elektrische auto’s stoten helemaal geen Co2 uit, maar beide auto’s zijn redelijk duur in de aanschaf.

De Crystal Clean Filter is relatief niet duur in de aanschaf en reduceert de Co2 niet, het houdt het volledig tegen. Daarom is het product ideaal voor deze tijd waarin iedereen milieubewust probeert te leven.

Kansen en bedreigingen:

Kansen: – Het is een nieuwe markt.

– Het is een nieuw Product.

– Milieubewust rijden is de nieuwste trend.

– Op de bpm wordt waarschijnlijk korting gegeven bij de aanschaf.

– Er worden elke dag auto’s geproduceerd.

Bedreigingen: – Er zou concurrentie bij kunnen komen.

Sterktes en zwaktes:

Sterktes: – Er is momenteel geen echte concurrentie.

– Het concept was er, alleen het werkelijke product was er nog niet.

– Er is patent op aangevraagd .

– Het is toepasbaar op elke verbrandingsmotor.

– Er is wereldwijd vraag naar een soortgelijk product.

Zwaktes: – Er is niet zoveel bekend over het product.

– Het is niet bepaald makkelijk te produceren.

– Het is een totaal nieuw product dus alles moet nog op gang komen.

Plaats

Als locatie hebben we een leegpand gekozen aan de 2e maasvlakte. Dit is handig omdat er ruimte is voor schepen om te laden en te lossen, en het kan makkelijk gedistribueerd worden via spoor en weg.

Er zijn in dit gedeelte van Rotterdam veel relatief goedkope transport bedrijven en opslagplaatsen. Dit is ideaal voor een bedrijf als Crystal Clear.

Prijs.

De Crystal Clear Filter kost los (zonder montage kosten) €300, – , de monteurs houden
een tarief van €30, – per uur, exclusief voorrijkosten. De voorrijkosten worden gehalveerd in Rotterdam, omdat Crystal Clear zich in deze stad gevestigd heeft. Buiten Rotterdam zijn de voorrijkosten €50 ongeacht welke stad in Nederland de klant zich bevind.

Administratie

We zijn wettelijk verplicht om een administratie bij te houden en deze te bewaren. Daarbij moeten wij aan een aantal vereisten voldoen. We zullen de administratie 7 jaar bewaren. De basisgegevens die daar in moeten staan zijn: het grootboek, de loonadministratie, de in- en verkoopadministratie, de voorraadadministratie & de debiteuren- en crediteurenadministratie.

De gegevens die wij vastleggen op de pc of op papier zijn onderdeel van deze administratie. Voorbeelden hiervan zijn de kasadministratie en kassabonnen, inkoop- en verkoopboek, software en databestanden, bankafschriften, contracten, facturen en agenda’s.

Er zijn ook bepaalde vereisten waar ons factuur aan moet voldoen. Het moet een factuurdatum bezitten, een uniek factuurnummer, een btw-identificatienummer, het te betalen bedrag aan btw, de prijs exclusief btw, het bedrag inclusief btw, de naam van het adres van ons bedrijf, de naam van het adres van onze klant en het registratienummer van ons bij de kamer van koophandel.

Omzetbelasting:

Verder zijn wij verplicht om de administratie van de omzetbelasting bij te houden, want uit onze administratie moeten ze kunnen zien hoeveel btw we aan de belastingdienst moeten betalen. We houden hiervoor de facturen die we uitschrijven, facturen die we moeten betalen, de uitgaven en ontvangsten bij. Verder handelen wij niet met het buitenland, waardoor wij de invoer en de uitvoer van de goederen niet bij hoeven te houden.

Omzetbelasting of btw (belasting over de toegevoegde waarde; TVA (Frans), MwSt (Duits), VAT (Engels)) is een belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten. Omzetbelasting wordt toegepast in 136 landen, waaronder de meeste Europese landen. In Nederland bestaat de btw vanwege de Europese wetgever sinds 1 januari 1969, in België sinds 1 januari 1971. Daarvoor kende men omzetbelasting in een cumulatief cascadestelsel.De producenten en leveranciers verhogen de prijs van een product of dienst met het bedrag van de btw. Achteraf moeten zij dit btw-bedrag aan de staat voldoen. Het lijkt alsof de ondernemer de omzetbelasting betaalt, maar in werkelijkheid wordt de btw doorberekend aan de consument (ook wel eindverbruiker genoemd). Een omzetbelasting werkt proportioneel als er maar één tarief is, doordat iedereen dan hetzelfde percentage over al zijn aankopen betaalt.

Contracten en algemene voorwaarden

Als wij een opdracht aannemen, willen we graag weten waar we aan toe zijn natuurlijk. Waar veranderen klanten of zakenpartners van ons en wat kunnen wij van hun verwachten. Om alles goed vast te zetten, om achteraf niet in een conflict te komen, zetten we alle voorwaarden, plichten en rechten op papier, een zogenaamd contract of overeenkomst. In die overeenkomst staat de omschrijving van het product die geleverd wordt en de prijs die daarvoor betaald moet worden. Deze punten horen in een overeenkomst: garantie, onderhoudsverplichtingen, de duur van de overeenkomst, opzettermijn, afspraken over de leveringen, betalingstermijn en wat er gebeurd als 1 van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt.

Met behulp van algemene voorwaarden voorkomen we conflicten, omdat daar onze rechten en plichten in staan en die van de klant of zakenpartner. Het scheelt ook veel tijd, je hoeft nu niet elke keer te onderhandelen over betalingstermijnen of over hoelang te looptijd is. Dat staat dan allemaal vast en kan niet veranderd worden.

Als u algemene voorwaarden gebruikt voor uw overeenkomsten,dan is het voor klanten direct duidelijk onder welke condities u levert, betaalt, verkoopt of inkoopt. Algemene voorwaarden helpen conflicten te voorkomen, omdat de wederzijdse rechten en plichtenvaststaan.

De volgende bepalingen komen vaak voor inalgemene voorwaarden (afkomstig van de site www.kvk.nl:

* offerte (vrijblijvend of niet,aanvaardingstermijn);

* transport (wie betaalt transport,verzekering, invoerrechten);

* levertijd (overmacht);

* betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente);

* eigendomsvoorbehoud (eigendom gaat pas over na betaling);

* garantie (en zo ja,de voorwaarden);

* afwikkeling van geschillen (rechter of arbitrage);

* aansprakelijkheid (beperking, hoogte schadevergoeding).

Eencontract (of overeenkomst)is een afspraak tussen2 of meer partijen, waardoor er rechten en plichten ontstaan. De ene partij moeteen prestatieleveren. De andere partij heeft recht op dezeprestatie. Alsiemand iets koopt of huurt, dan is er automatisch sprake van een contract. Ook een mondelingeovereenkomst isbindend, alhoewel het bestaanen de inhoud ervanmoeilijk te bewijzen zijn.

Personeel

Wij kiezen voor personeel, omdat wij de mensen nodig hebben met kennis over auto’s en over begeleiding van onze machines. We kunnen niet alles aan machines overlaten natuurlijk. En omdat wij een groot bedrijf gaan worden, zullen wij heel veel personeel in dienst nemen. Die zullen voornamelijk vaste krachten zijn, omdat er niet een tijd zou zijn dat we zouden stoppen met geld verdienen. We moeten daarbij rekening houden met de personeelskosten, waaronder valt: vakantiegeld, loon doorbetalen bij ziekte, overige kosten en inhoudingen en WIA.

De contracten die wij gaan afsluiten bevatten de naam en woonplaats van de werkgever en werknemer, aard van de werkzaamheden, begindatum, duur, aantal uren per dag, werktijden, loon, vakantiedagen, betaald verlof, opzegtermijn en CAO.

De werkzaamheden die de werknemers gaan verlenen is voornamelijk garagewerk. De meeste van onze werknemers zijn verantwoordelijk om het kristal in de motor van de auto te plaatsen met behulp van machines. Verder is er nog administratief werk te doen en zullen verschillende afdelingshoofden plaatsen. Het managementwerk wordt door ons verricht.

Wij gaan gebruik maken van CAO’s, zodat de afspraken over arbeidsvoorwaarden en lonen duidelijk zijn.

De werkgeversverplichtingen zijn dat wij de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers moeten beschermen. We sluiten een dienstverleningscontract af met een geregistreerde bedrijfsarts. Verder zorgen wij voor: gunstige werktijden, pauzes, kinderopvang, vakantiedagen, preventiemedewerkers, verlof en bedrijfshulpverlening.

Personeelskosten

Als we personeel in dienst hebben, dan moet uloonheffing afdragen(loonbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet enpremieswerknemersverzekeringen)

Vakantiegeld

De werknemers bij ons hebben recht opeen vakantiebijslag (vakantiegeld) van 8% van het bruto jaarsalaris.

Overige kosten en inhoudingen

We kunnen bedragen afsprekenom bedragen in te houden voorbijvoorbeeld pensioen,spaarregeling, personeelsfonds,representatie- en reiskosten, ziektekostenverzekeringof andere verzekeringen waaraan een werknemer wil deelnemen.

Pensioen

We kunnen aanvullende pensioenvoorzieningen aanbieden naast de algemene pensioenrechten (AOW en ANW). Als dit in een Cao of bedrijfstak is geregeld, dan kan ditverplicht zijn. Meer informatie:Ministerie van SZW enStichting Pensioenkijker.

Persoonsgegevens

Personeelsdossiers vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Umoet de gegevensverwerking melden bij het College bescherming persoonsgegevens(CBP). De wet geldt ook voor gegevens van zieke werknemers, cameratoezicht en andere controle op personeel.

Het arbeidscontract

Als we iemand in dienst nemen, dan gaan we een arbeidscontract aan met de werknemer. Er is sprake van een arbeidscontract als:

1. Er een gezagsverhouding is. Ugeeft (redelijke) aanwijzingen enbepaalt bijvoorbeeld hoe, wanneer en waar het werk plaatsvindt.

2. U loon betaalt aan de werknemer. Meestal is dat geld, maarhet kan bijvoorbeeldeen maaltijd,dienstautoof aandelenoptieregeling zijn. Een onkostenvergoeding is geen loon.

3. De werknemerde arbeid zelf verricht. De arbeid moetwaardehebben voor de werkgever. Een stage of leerplaats is in deze zin dus geen arbeid.

Als u meer dan25 werknemers in dienst hebt, dan moet eenpreventiemedewerker hebben. Er zijngeen specifiekeopleidingseisen voor de preventiemedewerker.

Spaarloon of levensloop

Werknemers kunnen jaarlijks kiezen voor despaarloonregeling of delevensloopregeling. Voor beide regelingen gelden eisen aan de opzet en administratie. Als eenwerknemer wildeelnemen aan de levensloopregeling, dan moet u hieraan meewerken, maar dewerknemer heeftgeen wettelijk recht opverlof.

Vakantierechten

Een werknemer heeft recht op een minimumaantalvakantiedagen met behoud van loon.

Vergoedingen aan personeel

U kunt eenonkostenvergoeding verstrekken aan uw personeel. Bijvoorbeeld voor vervoer, een studie of kleding. Maak een goede specificatie van deze uitgaven, anders kunt u problemen krijgen met de Belastingdienst. Controleer elk jaar, eventueel samen met uw adviseur, of uw vergoedingen nog voldoen aan de regels. Meer over vergoedingenaan personeel.

Verlof

Er zijn wettelijkeverlofregelingen voor bijzondere situaties. Bijvoorbeeld voor:

* adoptieverlof

* kraamverlof

* calamiteitenverlof

* ouderschapsverlof

* zwangerschapsverlof

* kortdurend of langdurend zorgverlof

Hiernaast is er’bijzonder verlof’ met behoud van salaris, datu verplicht moetverlenen bij bevallingen van de echtgenoot,overlijden en begrafenis van huisgenoten en naaste familie enbij het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wet Aanpassing Arbeidsduur

Als u meer dan10 werknemers in dienst hebt, dan moet uze in principe de mogelijkheid geven ommeer of minder te werken.

Ziek personeel

We hebben verschillendevoorschriften en verplichtingen waaraan we ons moeten houden in het geval van ziekte van een personeelslid.We zijn zelf verantwoordelijkvoor de controle en begeleiding vande zieke werknemers. Inschakelen van een Arbodienst is verplicht. We moeten dewerknemer maximaal 104 weken een groot deel van het salaris doorbetalen. Na42 weken ziekte doen wemeldingbij het UWV en stelt u een reïntegratieplan op.

Hoofdstuk 4 Juridisch

Wettelijke eisen/ relevante regelgeving.

CE Keurmerk

CE-markering is een merkteken dat op een groot aantal industriële producten inmiddels moet worden aangebracht. Het aantal producten waarop CE-markering van toepassing is, zal nog verder uitgebreid worden.

Met het teken geeft de fabrikant of de importeur (bij invoer van buiten de Europese Unie) aan dat het product voldoet aan de essentiële vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van de betreffende richtlijn(en).

Voor ons product is nog geen richtlijn dus ook geen CE Markering. Wij hopen dit nog wel te krijgen.

Milieukeur

Het Europees Ecolabel is een Europees keurmerk. De toekenning van het Europees Ecolabel is bedoeld om milieuvriendelijke non-food producten en diensten in de EU te bevorderen en een betere voorlichting te geven aan de consument over de effecten van deze producten op het milieu. Deelname aan het systeem is op vrijwillige basis. De producten en diensten met dit keurmerk zijn te herkennen aan een logo met een symbool van een bloem. In Nederland kunnen bedrijven voor toekenning terecht bij Stichting Milieukeur. Na de toekenning volgt publicatie in het publicatieblad van de Europese Unie over de productgroep, fabrikant, eventueel model en geldigheidsduur. Voor mkb-bedrijven en bedrijven uit ontwikkelingslanden wordt de jaarlijkse verbruikersvergoeding voor het Ecolabel met ten minste 25 procent verminderd. De producten kunnen na toekenning worden voorzien van het Europese Ecolabel. De bepalingen zijn vastgesteld bij verordening 1980/2000/EGinzake een communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren.

In Nederland is de bevoegde instantie: Stichting Milieukeur Eisenhowerlaan 150 2517 KP Den Haag www.milieukeur.nl

Veiligheidsvoorschriften

Omdat ons product een nieuw en innovatieve product is zijn er voor dit product geen veiligheidsvoorschriften gemaakt.
Rechtsvorm.

In onze situatie is het beter om te kiezen voor een BV. Want we zijn met vijf personen in een BV kunnen we dan de aandelen verdelen. Ieder krijgt dan 20% belang. Op deze manier is het eerlijk verdeeld. Als we zouden kiezen voor een eenmanszaak dan zouden we meer problemen krijgen onderling. Dus wij kiezen voor een BV

Vergunningen/ verplichtingen.

Algemenen vergunningen

Alle bedrijven hebben te maken met de algemene vergunningen. Deze zijn als volgt:

* Bouwvergunning Hiermee kom je in aanraking als je een nieuw kantoorpand wilt bouwen. Wij kiezen er niet voor om dat te doen. We kopen of huren een bestaand pand.

* Milieu vergunning de milieuvergunning geeft aan wat je mag doen ik je pand. Bijvoorbeeld hoeveel geluid mag je produceren. En welke stoffen er aanwezig zijn in uw pand. Wij gaan deze vergunning zeker nodig hebben voor ons product, omdat we het moeten produceren en testen.

* Gebruiksvergunning Deze vergunning gaan wij ook nodig hebben want er zullen altijd we een aantal mensen in ons pand zijn. Denk aan kantoor mensen en productie mensen.

* Reclame vergunning deze vergunning is niet van toepassing op ons. Want deze vergunning is voor reclame aan je pand. En dat is niet nodig in ons geval. Wij krijgen sowieso wel publiciteit.

Onze bedrijfsnaam. Wij hebben gekozen voor de bedrijfsnaam De 5 Heren.

Inschrijven van uw bedrijf. Hier voor moet ik u verwijzen naar de kamer van koophandel website. Op deze website staat tot in detail beschreven hoe het in zijn werk gaat. De KvK beschrijft:

“Procedure inschrijven

U kunt uw bedrijf inschrijven vanaf een week voor de start tot een week na de start. Daarvoor moet u persoonlijk langskomen bij een kantoor van de Kamer van Koophandel. U heeft daarbij in ieder geval een geldig legitimatiebewijs nodig.

KvK-nummer

Bij uw inschrijving ontvangt u een KvK-nummer. Dit is een uniek nummer van 8 cijfers. Uw KvK-nummer vermeldt u op al uw zakelijke brieven, orders, facturen, offertes, websites en e-mails.

BTW-nummer

Start u een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (cv) of een maatschap? Dan ontvangt u meteen ook een BTW-identificatienummer van de Belastingdienst. U hoeft dat dus niet apart aan te vragen bij de Belastingdienst.

Factuur van de KvK

Ingeschreven ondernemers betalen elk jaar een bijdrage aan de KvK. De hoogte van het bedrag hangt af van de rechtsvorm en de omvang van uw onderneming.”

Administratie bijhouden.

In een goede administratie legt u vast wat er in uw onderneming gebeurt. U kunt zo overzicht houden, ontwikkelingen signaleren en op tijd beslissingen nemen. Een administratie is niet alleen van belang voor uw eigen bedrijfsvoering. U bent ook wettelijk verplicht een administratie bij te houden en deze te bewaren. De administratie vormt de basis voor uw belastingaangiften.

Verplichte vergoedingen afdragen.

Als je tijdens je werk muziek draai ben je verplicht hiervoor te betalen. Voor muziek betaalt u deze aan Buma/Stemra en Sena. Bedrijven met een kopieermachine moeten een vergoeding betalen voor het fotokopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken, zoals kranten, tijdschriften en boeken. U betaalt jaarlijks aan de Stichting Reprorecht, die deze bijdrage verdeelt onder uitgevers en auteurs.
Wat zijn verder wel handig is.

Algemene voorwaarden. Voor ons product is het zeer belangrijk om algemene voorwaarden te maken zeker als de overheid ons product wettelijk verplicht maakt. Dan is het handig om te of we garantie geven of de betalingstermijnen duidelijk zijn etcetra.

Bestemmingsplan Gemeente.

Hoe zit het in elkaar? Meer informatie over bestemmingsplannen.

Patenten/ octrooien

Voor ons product Crystal Clean vragen wij een octrooi aan. Hoe dat in zijn werk gaat kun je hieronder in de procedure lezen

Als u besluit een Nederlands octrooi aan te vragen, startde procedurebij Octrooicentrum Nederland. De Nederlandse octrooiverleningprocedure bestaat uit een aantal stappen (zie schema).

Na indiening moet u binnen dertien maanden een onderzoek naar de stand van de techniek aanvragen, anders vervalt uw aanvraag. U ontvangt de onderzoeksresultaten ongeveer negen maanden na aanvraag voor het onderzoek. Vervolgens wordt achttien maanden na de indieningdatum uw twintigjarig octrooi gepubliceerd in het Nederlands octrooiregister en zo snel mogelijk daarna verleend.

Schematisch ziet de verleningprocedure er dan als volgt uit: nederland_procedure

Eisen

Om voor octrooiverlening in Nederland in aanmerking te komen, moet u een technische uitvinding hebben gedaan die voldoet aan drie materiële voorwaarden.

Onder technische uitvinding wordt verstaan een product of werkwijze op alle gebieden van de techniek. De materiële voorwaarden zijn:

§ Nieuwheid

Het product of proces mag vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar bekend zijn, ook niet door toedoen van de uitvinder zelf (bijvoorbeeld door een bedrijfsbrochure of door een presentatie op een beurs).

§ Inventiviteit

De vinding mag voor de vakman niet voor de hand liggen.

§ Industriële toepasbaarheid

De uitvinding moet gaan over een technisch aantoonbaar functionerend product of productieproces.

Bij het beoordelen van uw aanvraag spelen deze inhoudelijke eisen geen rol, omdat Nederland het ongetoetste octrooi kent (het zogenaamde registratieoctrooi). Dit betekent dat uw octrooi altijd wordt verleend. De inhoudelijke toetsing vindt pas achteraf plaats bij de rechter als er een conflict ontstaat over het verleende octrooi.

Kosten

Een octrooi kost geld. Niet alleen aan het begin van de aanvraagprocedure, maar ook nadat het octrooi is verleend. Bedenk daarom goed of een octrooi voor uw situatie gunstig uitpakt.

Over vragen als ‘Wegen de baten op tegen de kosten?’ en ‘Kan ik mijn octrooi handhaven?’ moet u goed nadenken. De kosten hangen vooral af van het aantal landen waar u octrooirechten wilt en welke procedure u gaat volgen.

Kosten bij Octrooicentrum Nederland

Een octrooi brengt aanvraag- en instandhoudingkosten met zich mee. De aanvraagkosten zijn eenmalig. Als u de aanvraag zelf schrijft, bestaan deze kosten uit:

§ De indieningtaks van 120 euro voorde aanvraag bij Octrooicentrum Nederland

§ Het verplichte onderzoek naar de stand van de techniek van 100 of 794 euro, uitgevoerd door Octrooicentrum Nederland of het Europees Octrooibureau.

Instandhoudingstaksen

Om uw octrooirecht in stand te houden, moet u de eerste instandhoudingtaks (40 euro) betalen vanaf het vierde jaar na indiening. Deze kosten lopen jaarlijks licht op tot een bedrag van 1.400 euro. Als u jaarlijks de instandhoudingstaksen betaalt, blijft uw octrooi maximaal 20 jaar geldig. Raadpleeg ons tarievenoverzicht voor een overzicht van de diverse taksen.

Verzekeringen.

Welke zijn van belang, waarom?

Basisverzekering

Deze verzekering is op 1 januari 2006 geïntroduceerd het is een verzekering die voor elke Nederlander verplicht is. Het is een verzekering die de ziekte kosten verzekerd.

Arbeidsongeschiktheid verzekering

Dit is de bekendste zakelijke verzekering voor een zelfstandig ondernemer. Deze verzekering is bedoeld voor wanneer de ondernemer ziek word. Dan heeft hij geen recht op uitkeringen. Dit is dus een risico en dit kan je dus verzekeren. Hierdoor heb je gewoon je inkomen wanneer je tijdelijk uit de running bent. Dit is in ons geval niet nodig want als 1 van ons ziek is dan kunnen de andere 4 het bedrijf door zetten.

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering is in ons geval heel belangrijk. Want deze verzekering dek het risico dat zou kunnen voort vloeien uit het gebruik van onze producten. Deze is zeker voor ons belangrijk.

Rechtsbijstandverzekering

Deze verzekering dek alle recht kosten zoals advocaatkosten proceskosten. Deze is in ons geval zeker makkelijk om te hebben.

Risicoverzekeringen

Enkele voorbeelden:

* Opstalverzekering

* Goederen- en inventarisverzekering

* Bedrijfsschade- en/of machinebreukverzekering

* Computerverzekering

* Brandverzekering

* Kredietverzekering

* (Goederen)Transportverzekering

Dit zijn bekende verzekeringen bijna ieder bedrijf of huishouden heeft wel een paar of al deze verzekeringen. Voor ons is het ook wel belangrijk om deze verzekeringen te hebben.

Risico’s.

Mogelijke bedrijfsrisico´s kunnen zijn dat bijvoorbeeld de overheid ons product bedreigend vind voor de schatkist. En het om die reden niet wil hebben als product. Verder zou ik nu niet kunnen bedenken wat een mogelijk ander risico kan zijn.
Subsidies

Subsidie is een geldbedrag wat de overheid aan je bedrijf geeft om het te ondersteunen. De overheid geeft subsidies om sommige dingen te stimuleren. Zoals het maken van duurzame producten of het produceren daarvan. Ook geeft de overheid veel subsidie uit aan kunst omdat toegankelijker te maken voor iedereen.

Maar wat voor subsidies zou de overheid ons kunnen geven?

Voor deze subsidies zou ons bedrijf in aanmerking kunnen komen:

* Subsidieprogramma milieu en technologie

* Ontwikkeling van nieuwe producten

* Innovatieve Biobrandstoffen

* Energie Onderzoek Subsidie

Subsidieprogramma van milieu en technologie

Het subsidieprogramma van milieu en technologie geeft subsidie aan bedrijven die bijvoorbeeld een milieuvriendelijk product op de markt brengen. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet je minimaal aan deze voorwaarden voldoen:

* 15.000 euro zijn de minimale kosten van het project.

* Het product word in de industriële sector gemaakt.

* Je hebt een redelijk belang bij de activiteiten.

Ons bedrijf voldoet aan deze voorwaarden en kan deze subsidie dus krijgen. Doordat wij en product gaan maken dat erg milieuvriendelijk zal zijn. Dat waren de voorwaarden van deze subsidie en op al deze punten voldoen wij aan deze subsidie.

Ontwikkeling van nieuwe producten

Je kan als bedrijf ook subsidie krijgen door het ontwikkelen van nieuwe producten. Deze subsidie is de zogenaamde Wet Bevordering Speur – en Ontwikkelingswerk (WBSO). Als je onder de WBSO wil vallen moet je bedrijf onder deze beschrijvingen zitten:

* Ontwikkelen nieuw product

* Onderzoek naar verbeteringen van producten

* Wetenschappelijk onderzoek

* Technisch haalbaarheidsonderzoek

Ons bedrijf wil een nieuw product gaan maken. Dus vallen wij onder een van deze beschrijvingen om subsidie te krijgen. Ook willen wij ons product verder gaan ontwikkelen dat wij ons product niet alleen voor auto’s gaan maken maar later ook voor bijvoorbeeld vliegtuigen.

Innovatieve biobrandstoffen

Ons product is een apparaat dat goed is voor het milieu. Door ons product zal zullen de auto’s schoon kunnen rijden. Het ministerie van verkeer en waterstaat geeft subsidie aan bedrijven die biobrandstof voor de transport sector verbeteren of vernieuwen. Ons product komt dus voor deze subsidie in aanmerking doordat wij vernieuwend bezig zijn voor de transportsector. Door ons product zal de uitstoot van CO2 nagenoeg verdwijnen en dat is het doel van het ministerie.

Energie Onderzoek Subsidie (EOS)

Het EOS wil een duurzame energievoorziening realiseren. Dat wil ze doen door de kennis te vergroten door de ontwikkeling van nieuwe technologie te stimuleren. Het EOS geeft dus financiële steun aan bedrijven om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Ons bedrijf maakt een nieuw product om een duurzame energievoorziening te realiseren. Ons product voldoet precies aan het plaatje wat het EOS wil. Doordat wij dat product dus maken komen wij dus in aanmerking voor de subsidie van de EOS.

Hoofdstuk 5 financiën

Financieringsplan

Eigen vermogen

Familie lening

€ 400.000

Eigen auto

€ 120.000

Ontroerend goed

€ 450.000

Computerappratuur

€ 60.000

Bouwkundige voorziening

€ 40.000

Machines en installaties

€ 270.000

Totaal:

€ 1.340.000

Lang vreemd vermogen

Hypotheek

€ 450.000

Langelopende lening

€ 400.000

Kort vreemd vermogen

Kortlopende lening

€ 150.000

Crediteuren

€ 0

Onderhandse lening

€ 240.000

Rekening courant

€ 100.000

Totaal:

€ 1.340.000

Investeringsbegroting

Vaste Activa

Eigen auto

€120.000,-

Onroerend goed

€450.000,-

Computerapparatuur

€60.000,-

machines en installaties

€270.000,-

Bouwkundige voorziening

€40.000,-

Familie lening

€400.000,-

Totaal EV:

€ 1.340.000

Vlottend activa

Aanloopkosten

€ 0

Voorraden

€ 0

Debiteuren

€ 0

kas, bank, giro

€250.000,-

Exploitatie begroting

1e jaar

2e jaar

3e jaar

Totale omzet

750.000

€ 1.750.000

€ 6.650.000

Inkoopwaarde

€ 250.000

€ 583.300

€ 2.216.600

Brutowinst

€ 500.000

€ 1.166.700

€ 4.433.400

Kosten

Productiekosten

Hulpstoffen

Machines investering

€ 270.000

€ 100.000

€ 500.000

onderhoud machines

€ 2.700

€ 7.000

€ 12.000

Verzekeringen

€ 15.000

€ 22.000

€ 35.000

overig

€ 5.000

€ 9.000

€ 17.000

Totaal

€ 292.700

€ 138.000

€ 564.000

Vervoerskosten

€ 15.000

€ 25.000

€ 50.000

Autokosten

€ 45.000

€ 5.000

€ 70.000

Totaal

€ 60.000

€ 30.000

€ 120.000

Verkoopkosten

€ 7.500

€ 17.500

€ 66.500

Reclame

€ 37.500

€ 87.500

€ 332.500

verpakking

€ 12.500

€ 29.200

€ 110.840

Overige

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

Totaal

€ 67.500

€ 144.200

€ 519.840

Rente- en bankkosten

Rentekosten

€ 49.600

€ 37.600

€ 37.600

Aflossing

€ 0

€ 300.000

€ 400.000

Bankkosten

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

Totaal

€ 64.600

€ 352.600

€ 452.600

Totale kosten

€ 420.200

€ 364.800

€ 1.256.440

Nettoresultaat

€ 15.200

€ 884.500

€ 3.229.560

Logboek

Naam

Datum

Wat?

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

30-11-2009

Brainstorming ideëen

Taakverdeling PvA en vooronderzoek

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

1-12-2009

Afronden PvA en vooronderzoek en vergaderen

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

4-12-2009

Kijken naar feedback, taken verdelen en aanpakken.

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

7-12-2009

Beginnen aan ondernemingsplan en informatie zoeken en juiste bronnen.

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

9-12-2009

Vergaderen en plannen wanneer welk stuk af moet zijn.

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

14-12-2009

Zoeken en vergelijken van andere ondernemingsplannen.

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

16-12-2009

Nakijken van gemaakte stukken en verdelen van marketing onderwerp (Robin & Ainsley)

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

21-12-2009

Top Gear auto reviews bekeken zie bronnenlijst (Hybride Toyota Prius & Kristallen filter)

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

23-12-2009

Kerst

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

28-12-2009

Via de mail elkaar op de hoogte gehouden hoever iedereen al is.

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

3-01-2010

Kijken welke onderdelen nog gemaakt moeten worden vóór de deadline.

Robin

Ainsley

Niels

Daniel

4-01-2010

https://www.autotrack.nl/groeneautos/hybride

https://www.hybridautos.nl/

https://www.greenmobility.nl/

Internet

Top Gear Season 13 Episode 5 part 4 op youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=KkX5MmfVRUE

https://www.kvk.nl/personeel/

https://www.kvk.nl/personeel/personeel_aannemen/verplichtingen_bij_ het_aannemen_van_personeel/

https://www.kvk.nl/personeel/werken_met_personeel/verplichtingen_ bij_het_werken_met_personeel/

https://www.kvk.nl/personeel/wel_of_geen_personeel/personeelskosten/

https://www.kvk.nl/personeel/personeel_aannemen/het_arbeidscontract/

https://www.kvk.nl/personeel/werken_met_personeel/verplichtingen_ bij_het_werken_met_personeel/

https://www.kvk.nl/bedrijf_starten/zeker_zaken_doen/verzekeringen/

https://www.kvk.nl/bedrijf_starten/belastingen_en_administratie/administratie/

https://www.kvk.nl/bedrijf_starten/belastingen_en_administratie/administratie/ eisen_aan_uw_administratie/

https://www.kvk.nl/bedrijf_starten/zeker_zaken_doen/contracten_en_algemene_voorwaarden/

[1] Wij willen namelijk binnen 10 jaar de Co2 uitstoot aanzienlijk zien verminderen. Dit is met name gebasseerd op het kyoto protocol waarbij Nederland de Co2 uitstoot met 6% moet verminderen binnen een periode van 2008 – 2012. Aangezien dit tijdsbestek te kort is voor ons product hopen we een impuls te kunnen geven aan nieuwe doelstellingen.

[2] https://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71405NED&D1=0,13,36-52,54-80&D2=a&D3=0&HD=090612-1602&HDR=G2,G1&STB=T (statistiek 1 Januari 2009)

[3] https://www.vrom.nl/pagina.html?id=22990

[4] Citaat van:https://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/verkeer-vervoer/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2813-wm.htm

[5]Citaat van: https://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/verkeer-vervoer/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2813-wm.htm

[6] https://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/verkeer-vervoer/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2813-wm.htm

Did you like this example?

Having doubts about how to write your paper correctly?

Our editors will help you fix any mistakes and get an A+!

Get started
Leave your email and we will send a sample to you.
Thank you!

We will send an essay sample to you in 2 Hours. If you need help faster you can always use our custom writing service.

Get help with my paper
Sorry, but copying text is forbidden on this website. You can leave an email and we will send it to you.
Didn't find the paper that you were looking for?
We can create an original paper just for you!
What is your topic?
Number of pages
Deadline 0 days left
Get Your Price